La processó no es toca

Pintem ràpidament la situació política en el context de la Restauració (1875-1923), durant l’última dècada del segle XIX són continus els enfrontaments existents entre els radical-liberals (republicans amb ideals de regeneració política, igualtat entre classes i una profunda repulsa al proteccionisme de l’església catòlica) i els conservadors caciquistes (Cossieros, amb profund sentiment catòlic i una política de favors i satisfaccions personals). Este bipartidisme es concedien terminis raonables en el poder, rellevant-se de manera pacífica.

El 30 d’abril de 1903, es van celebrar eleccions generals per sufragi universal restringit als barons i davall el Regnat d’Alfons XIII. Eleccions que va guanyar el Partit Conservador, capitanejat per Silvela.

En el govern conservador format per Silvela, la cartera de Governació va ser adjudicada al senyor Antonio Maura, el qual va presentar en el Senat un projecte de Llei i bases per a la reforma de l’Administració local, el dia 26 de maig de 1903. Llei que realitza canvis en les administracions locals (1).

En este moment de canvis, tant polítics com organitzatius en els Ajuntaments, es produïx el següent cas curiós en la vida social de la Vall d’Uixó, al mes de setembre de 1903. Manava en el consistori el grup Liberal (Anticossiero i progressista), mentres que el grup Conservador (Cossiero) estava en l’oposició. Coneguda és la idiosincràsia de la Vall d’Uixó, amb les seues festes de barri i les celebracions eclesiàstiques que això comporta, donant paradoxes de valleros Liberals-Republicans però practicants catòlics, l’un no lleva allò altre.

Ntra-Sra-de-la-Cueva-Santa2L’Alcalde, Demetrio García García, va voler imposar el més pur estil Liberal, retardant el permís per a la processó de les festes de la Cova Santa (2) pertanyent a la parròquia del Sant Ángel, perquè açò no anava «acorde amb els seus ideals», a la qual cosa se suma la propensió «pasota» ja que s’acostaven eleccions municipals i així escórrer la responsabilitat. A més volia canviar el recorregut de les processons, traslladant-les a un carrer més ample i més nou (Carrer Sant Josep), que per les que circulava tradicionalment (Carrer Cova Santa).

Els feligresos es van oposar fermament a això, a la qual cosa el partit Conservador li va traure profit polític cursant una reclamació davant del Governador Civil de Castelló, penjant-se medalles, enviant a un capellà rector davant d’ell explicant la singular situació. Clar, el Governador Civil de ban Conservador, va recriminar l’Alcalde i li va ordenar en poques paraules, que la processó no es toca, havent de transcórrer pel recorregut tradicional.

I fins hui, les processons transcorren pels carrer del recorregut tradicional, entre ells el carrer de la Cova Santa, per la que totes les processons de la parròquia del Sant Ángel i Setmana Santa passen per ell.

En les eleccions municipals realitzades al setembre va guanyar una altra vegada el partit Liberal entrant com a alcalde Antonio Esbrí Orenga, i les processons ni tocarles!.

processo-no-es-toca

processo-no-es-toca2-web

(1) En la reforma es definix al Municipi com: i se li reconeixia el caràcter de «la asociación natural y legal de todas las personas que residen en su término». Es fixava en 2.000 el nombre d’habitants com a xifra menor per a constituir d’ara en avant un Municipi, i els existents formats per més de 200 i menys de 2.000 haurien d’agrupar-se amb els més immediats i afins. Apareixia la representació corporativa, ja que l’Ajuntament, segons la Base 4.a, es compondria per dos terceres parts de regidors electius i la porció restant de regidors nats. Entre estos es trobaven els presidents de les Societats Econòmiques d’Amics del País, Cambres de Comerç, Agrícoles, Ateneus Mercantils, Sindicats agrícoles, de regs, etc., i els presidents o directors de les associacions obreres que legalment existiren.

La Comissió Municipal, formada per l’alcalde i dos tinents d’alcalde, el d’Hisenda i el de Policia, era el verdader òrgan de govern de l’Ajuntament. Les competències de la Comissió no eren exclusivament executives, sinó que també els corresponia deliberar i acordar sobre: formació de pressupostos, projectes d’ordenances i reglaments, establiment del règim municipal d’immobles, plecs de condicions, projectes i liquidació de contractes, informes que ocasionaren recursos entaulats contra acords de Corporació o autoritat municipal.

(2) Festa molt antiga, i que en l’enquesta remesa per l’Ajuntament del el Vall d’Uxó a Governació de Castelló, que per mandat del rei Carlos III (1770) calia omplir, ja figura com una de les cinc agrupacions de carrers (Festes de barri) que feien festa a una Santitat, a saber: Mare de Déu de la Cova Santa, Verge dels Dolors, Divina Pastora, Mare de Déu dels Desemparats i Sant Cristòfol.

Fernando Martínez Beltrán


Pintemos rápidamente la situación política en el contexto de la Restauración (1875-1923), durante la última década del siglo XIX son continuos los enfrentamientos existentes entre los radical-liberales (republicanos con ideales de regeneración política, igualdad entre clases y una profunda repulsa al proteccionismo de la iglesia católica) y los conservadores caciquistas (Cossieros, con profundo sentimiento católico y una política de favores y satisfacciones personales).  Este bipartidismo  se concedían plazos razonables en el poder, turnándose de manera pacífica.

El  30 de abril de 1903,  se celebraron elecciones generales por sufragio universal restringido a los varones y bajo el Reinado de Alfonso XIII. Elecciones que ganó el Partido Conservador, capitaneado por Silvela.

En el gobierno conservador formado por Silvela, la cartera de Gobernación fue adjudicada a don Antonio Maura, quien presentó en el Senado un proyecto de Ley y bases para la reforma de la Administración local, el día 26 de mayo de 1903.  Ley que realiza cambios en las administraciones locales (1).

En este momento de cambios, tanto políticos como organizativos en los Ayuntamientos, se produce el siguiente caso curioso en la vida social de la Vall d’Uixó.

Mandaba en el consistorio el grupo Liberal (Anticossiero y progresista), mientras que el grupo Conservador (Cossiero) estaba en la oposición. Conocida es la idiosincrasia de la Vall d’Uixó, con sus fiestas de barrio y las celebraciones eclesiásticas que ello conlleva, dando paradojas de valleros Liberales-Republicanos pero practicantes católicos, lo uno no quita lo otro.

El Alcalde, Demetrio García García, quiso imponer el más puro estilo Liberal, retrasando el permiso para la procesión de las fiestas de la Cueva Santa perteneciente a la parroquia del Santo Ángel, pues esto no iba “acorde con sus ideales”, a lo que se suma la propensión “pasota” ya que se avecinaban elecciones municipales y así escurrir la responsabilidad. Además quería cambiar el recorrido de las procesiones, trasladándolas a una calle más ancha y más nueva (Calle San José), que por las que circulaba tradicionalmente (Calle Cueva Santa).

Los feligreses se opusieron a ello, a lo que el partido Conservador le sacó provecho político cursando una reclamación ante el Gobernador Civil de Castellón, colgándose medallas, enviando a un cura párroco ante él explicando la singular situación. Claro, el Gobernador Civil de bando Conservador, recriminó al Alcalde y le ordenó que la procesión no se toca, debiendo transcurrir por el recorrido tradicional.

Y hasta hoy, las procesiones transcurren por el recorrido tradicional, entre ellas la calle de la Cueva Santa, por la que todas las procesiones de la parroquia del Santo Ángel y Semana Santa pasan por ella.

En las elecciones municipales realizadas en septiembre ganó otra vez el partido Liberal entrando como alcalde Antonio Esbrí Orenga.

 (1) En la reforma se define al Municipio como: <<la asociación natural y legal de todas las personas que residen en su término>> y se le reconocía el carácter de <<persona jurídica para todos los efectos, señaladamente para los enunciados en los artículos 35, párrafo 1.º, 37 y 38, párrafo 1.º del Código Civil>>. Se fijaba en 2.000 el número de habitantes como cifra menor para constituir en lo sucesivo un Municipio, y los existentes formados por más de 200 y menos de 2.000 deberían agruparse con los más inmediatos y afines. Aparecía la representación corporativa, ya que el Ayuntamiento, según la Base 4.ª, se compondría por dos terceras partes de concejales electivos y la porción restante de concejales natos. Entre éstos se encontraban los presidentes de las Sociedades Económicas de Amigos del País, Cámaras de Comercio, Agrícolas, Ateneos Mercantiles, Sindicatos agrícolas, de riegos, etc., y los presidentes o directores de las asociaciones obreras que legalmente existiesen.

La Comisión Municipal, formada por el alcalde y dos tenientes de alcalde, el de Hacienda y el de Policía, era el verdadero órgano de gobierno del Ayuntamiento. Las competencias de la Comisión no eran exclusivamente ejecutivas, sino que también les correspondía deliberar y acordar sobre: formación de presupuestos, proyectos de ordenanzas y reglamentos, establecimiento del régimen municipal de inmuebles, pliegos de condiciones, proyectos y liquidación de contratos, informes que ocasionasen recursos entablados contra acuerdos de Corporación o autoridad municipal.

(2) Fiesta muy antigua, y que en la encuesta remitida por el Ayuntamiento de la Vall de Uxó a Gobernación de Castellón, que por mandato del rey Carlos III (1770) había que rellenar, ya figura como una de las cinco agrupaciones de calles (Fiestas de barrio) que hacían fiesta a un Santo, a saber: Virgen de la Cueva Santa, Virgen de los Dolores, Divina Pastora, Virgen de los Desamparados y San Cristóbal.

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.